1 Aug 2014

Psalm 24 in Frisian


Here is a link to a pdf copy of Lof Fen Alle Tiden: Psalmen, Gezangen, en Lieten, published in 1934, containing, among other things, several of the Genevan Psalms in the Frisian language. Frisian is a west Germanic language spoken in the north part of the Netherlands and into the far northwest part of Germany, including the Frisian Islands. Linguists have identified Frisian as the closest relative to English and Broad Scots, and there are persistent rumours that Frisians can read Beowulf in the original. Here is the Frisian versification of Psalm 24, whose first line bears an obvious resemblance to the English expression, "The wide world is God's domain":

De wide wrald is Gods domein,
De rike ierd fen ein to ein,
Mei al hwa 't hjir hjar wenplak founen;
Hwent Hy, Hy joech se stal en ste,
Hy lei yn 't hert fen de iiv'ge se,
Fen stream en wetterfloed hjar grounen.

Heevje op, o poarten, heevje 't haed,
En iiv'ge doarren, breedzje 't paed,
Lit yn, lit yn de Foarst der eare!
Hwa dochs dy kening weze mei?
't Is Hy, geweltich yn Syn wei,
Geweltich yn 'e striid — de Heare.

Heevje op, o poarten, heevje 't haed,
En iiv'ge doarren, breedzje 't paed,
Lit yn, lit yn de Foarst der eare!
Hwa dochs dy Kening weze kin?
De God fen ierde' oanbigjin;
Det is us Kening, det us Heare.

No comments: